The Hub for Experimental Art&Music

Our Blog

Thay đổi thời gian học

Các khoá học Âm nhạc điện tử và Hoà tấu nhạc đương đại sẽ được thay đổi giờ học cho phù hợp với thời gian của các bạn học viên. Cụ thể như sau:

Lớp Âm nhạc điện tử: Học hai buổi: Sáng từ 10h30 đến 13h

Chiều từ 16h30 đến 19h

Giai đọan 1: Từ 12/4 đến 16/4 (nghỉ chủ nhật)

Giai đọan 2: Từ 22/6 đến 03/7 (nghỉ chủ nhật)

Giai đọan 3: Từ 22/8 đến 05/9 (nghỉ chủ nhật)

Lớp Hoà tấu nhạc đương đại:  Học hai buổi: Sáng từ 10h30 đến 13h

Chiều từ 16h30 đến 19h

Giai đọan 1: Từ 04/4 đến 18/4 (nghỉ chủ nhật)

Giai đọan 2: Từ 22/8 đến 05/9 (nghỉ chủ nhật)

Advertisements

Save the date!


Dom Dom’s Origins

OriginsThe years between 2004 and 2010 saw the birth of a new generation of alternative art spaces and foundations in Vietnam such as San Art, Zero Station, New Art Space Foundation and Nhasan Studio, helping the local contemporary art scene (more…)


Introduction

TrabajoWhen people come to think about the 60’s, they usually think about social movement and reforms. Refusing the governmental authorities, Americans went on streets to protest against Vietnam war and the conservative society. Experimental and contemporary art have evolved (more…)